Team2 studio report 1 (SS1)
Team2 studio report 2 (SS2+POI1)

WEEK 09 24/11/2014 Chunqi Zhang; Zixing Yang; Xiuyuan WuT2 Research-Based Report


Week 09 - T2 Studio Slides-2.jpg

Week 09 - T2 Studio Slides-3.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-4.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-5.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-6.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-7.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-8.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-9.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-10.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-11.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-12.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-13.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-14.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides-15.jpg
Week 09 - T2 Studio Slides.jpg

Week 09 - T2 Studio Slides-20.jpg

Week 09 - T2 Studio Slides-21.jpg